ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز

فروشگاه ها و دفاتر

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز

بیمه سرمد، شهرام خسروی

شرکت سارا وکیل

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز

فروشگاه پارسا رایانه

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز

درباره ما​

مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز

درباره ما


مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

پدید آورنده


مجتمع تجاری اداری رضا 1001 اهواز


تمامی حقوق این وب سایت به سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 تعلق دارد .