• ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
  • ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

فروشگاه ها و دفاتر

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

بیمه سرمد، شهرام خسروی

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

شرکت سارا وکیل

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

فروشگاه پارسا رایانه

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

درباره ما​

مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی
ساختمان تجاری اداری رضا 1001 اهواز | صفحه اصلی

درباره ما


مجتمع تجاری اداری رضا 1001 ، اولین مجتمع تجاری اهواز است که در دهه پنجاه مورد بهره برداری قرار گرفت.

این مجتمع در 5 طبقه و شامل 68 واحد است.

نزدیک ترین مجتمع به پل سفید ( پل معلق ) و در تقاطع خیابان 24 متری  و خیابان طالقانی واقع شده است.

مجتمع تجاری اداری رضا 1001 اهواز


تمامی حقوق این وب سایت به سامانه مدیریت مجتمع تجاری 36500 تعلق دارد